Kirje Ympäristöministeriön Kansliapäällikölle

22.8.2019

Ympäristöministeriö
Kansliapäällikkö Hannele Pokan huomioon

Arvoisa rouva kansliapäällikkö!

Kiitos minulle tarjotusta mahdollisuudesta kertoa Teille Kukkian Suojeluyhdistys r.y:n puolesta Natura-järvemme tilanteesta tuntemastamme huolesta. Vaikka meitä on koko ajan vaivannut asiaa koskevien dokumenttien puute, mihin emme ole saaneet viranomaisilta toivomaamme apua, löysin sentään arkistoistani seuraavat asiakirjat, jotka antanevat hieman lisävalaistusta ns. Kukkianvirran ”kalataloudelliseen kunnostukseen”:

LIITE 1. Kunnostussuunnitelma (Esa Lehtinen, Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri, 7.5. 1992)

Erityisesti on huomattava, että suunnitelmassa mainitaan ”entisöinti lähelle ns. luonnontilaa”, Kukkianvirrasta poistettu maa-aineksen määrä,1000 m3, ”uoman rännimäisyys” jne. Pohjan korkeusasemasta ei anneta ensimmäistäkään eksaktia lukemaa, vaan ainoastaan ”veneväylä, syvyys 1 m”. Suunnitelman kohdassa 5., ”Kunnostustoimenpiteiden vaikutukset” ei mainita sanallakaan vaikutuksista vedenpinnan korkeuteen. Tämä siis yhden metrin väyläsyvyydellä.

LIITE 2. Pirkanmaan ympäristökeskuksen Uudenmaan ympäristökeskukselle 7.11. 2000 lähettämä kirje, jossa pyydetään selvitystä Kukkianvirran kunnostuksen toteutetuksen suunnitelmanmukaisuudesta. Kirjeessä viitataan Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjeeseen 17.2.1995 ja Hämeen TE-keskuksen kirjeeseen 26.10.2000, joita minulla ei valitettavasti ole, enkä ole niitä Ely-keskukselta myöskään saanut.

LIITE 3. Uudenmaan ympäristökeskuksen vastaus 13.12.2000 Pirkanmaan ympäristökeskukselle kohdassa 2 mainittuun kirjeeseen. Tuntematta valtionhallinnon käytäntöjä voitaneen pitää hieman erikoisena sitä, että arviota kunnnostuksen onnistumisesta kysytään asiasta ”vastuulliselta” ja hän vastaa esittämättä ensimmäistäkään dokumenttia väitteittensä tueksi (jos sellaisia on ylipäänsä tehty).

Erityisesti silmääni ovat pistäneet seuraavat seikat, jotka olen käsin numeroinut liitteen 3 marginaaliin:

1. Veneväylää ei ole merkitty, eikä se ole mitenkään virallinen, kuten kirjeessäkin kerrotaan. Virallisen veneväylän vaatimuksia ei Kukkianvirrassa ole käytännössä mitenkään mahdollista edes saavuttaa.

2. Väite toteutuksesta ”viranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaisesti” ei pidä paikkaansa. Kirjeessä mainitusta täydennyksestä (”Täydennetty 17.11.1992”) meillä ei ole mitään tietoa.

3. Jos ”uomaa ei syvennetty ja työt toteutettiin suunnitelman mukaisesti”, mitenkä metrin väylä onkin yht’äkkiä ”n. 1,5 m (jopa) alivirtaamakausina”?

4. Onko kyseisiä puhelinsoittoja mitenkään dokumentoitu, kuka soitti, koska jne? Onko hyvää virkamieskäytäntöä ryhtyä toimenpiteisiin jonkin puhelinsoiton
perusteella? Puhelimessahan vain väitettiin ”uoman veneilymahdollisuuksien heikentyneen” ja työn suunnittelija, kirjeen kirjoittaja Esa Lehtinen pari riviä aiemmin toteaa

esitettyjen väitteiden paikkansapitämättömyyden kirjoittaessaan ”työt toteutettiin niin, ettei veneellä kulkua vaikeutettu olemassa olevaan tilanteeseen verrattuna mitenkään”. Siis viranomainen totesi toimineensa täysin oikein, mutta jonkin soiton perusteella on valmis käyttämään yhteisiä varojamme muuttaakseen toteutusta suunnitellusta ja hyväksytystä!

Erityisen oudolta tällainen palvelualttius tuntuu, kun ajattelee, että Kukkian suojeluyhdistys r.y., suurta ranta-asukasjoukkoa edustava yhdistys ei ole lukuisista kirjallisista pyynnöistään huolimatta saanut viranomaisia korjaamaan toteutusta hyväksytyn suunnitelman mukaiseksi, eikä edes lupaa korjata tilanne yhdistyksen omin varoin!

5. ”Uoman syvyys on ilmeisesti alivirtaamakausina noin 1,5 m…” Siis ilmeisesti, eli mitään tarkkaa mitattua tietoa ei ilmeisesti ollut olemassakaan. Myös syvyyslukema on aivan liian suuri alivirtaamakausi (matalan veden aika) huomioiden. Koska kysymyksessä ei ole mikään virallinen veneväylä, ei siihen voida soveltaa varavesikäsitettä. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että varavesi virallisilla veneväylillä on 20 cm, eli vaikka väylä olisi virallinenkin, em. 1,5 m matalan veden aikana olisi silti suuresti ylisyvä. On myös huomattava, että virallisillakaan venereiteillä vesisyvyyttä ei ole välttämättä kaikilta osin kattavasti varmistettu, minkä vuoksi venereiteille ilmoitetut kulkusyvyydet ovat vain ohjeellisia.

6. Nyt suunnittelija myöntää, että alkuperäisen kalastollisen tavoitteen, järvitaimenen lisääntymisen kannalta olisi eduksi, jos väyläsyvyyttä pienennettäisiin alkuperäisen suunnitelman mukaiseen yhteen metriin! Tämä onkin järkeenkäypää, koska rännin poikkipinta-alan pienentäminen ohjaa pakostakin vettä virran reuna-alueille, jossa taimen lisääntyy (jos on lisääntyäkseen), ei ”kahden metrin rännissä”.

7. Jotta virhettä ei tarvitsisi korjata, onkin nyt yht’äkkiä keksitty (tosin vain ”todennäköisesti”) alkuperäisen suunnitelman toteuttamisen ylikäymättömäksi esteeksi vedenpinnan tason muutokset, jotka vaatisivat uuden luvan. Kas, kun alkuperäisessä ”metrin väylä”-suunnitelmassa tämä, vesistön kannalta ensiarvoisen tärkeä seikka ei tullut mitenkään esille? Vaikutuksia suunnitelmassa kyllä lueteltiin useita, kaikki pelkästään positiivisia.

Edellä esitettyjen seikkojen valossa olisi loogista korjata väylä suunnitelman mukaiseksi, istuttaa virtaan kaloja ja seurata muutama vuosi tilanteen kehittymistä kaikilla rintamilla. Tähän ei mitään uusia lupia tarvita, koska metrin väylälle on jo lupa, toteutus on vain vähän viivästynyt. Korjaus ei tule kovin kalliiksi, koska mataloittamista ei tarvitse välttämättä suorittaa koko matkalta, mikä vähentää tarvittavan täytön tarvetta. Kukkian suojeluyhdistys r.y. on tietenkin valmis tarjoamaan kaikissa kunnostukseen liittyvissä asioissa apuaan (rajallisten resurssiensa puitteissa).

Jos toimeen tartutaan, ystävällisin terveisin

Hannu Uusikartano LIITTEITÄ 3 kpl Kukkian suojeluyhdistys r.y., pj.